Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. vo svojej prílohe č. 3 stanovuje spôsob posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach ako aj zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenie rozsahu odkázanosti.

A. Spôsob posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach

1. Stravovanie a pitný režim

Úkony stravovania

 • umiestnenie jedla na tanier,
 • naliatie tekutiny do pohára, šálky a schopnosť ich prenesenia,
 • bezpečné prenesenie jedla a tekutín z jedného miesta na druhé,
 • úprava jedla a tekutín pred konzumáciou (napríklad odstránenie a otváranie obalu, ošúpanie ovocia a zeleniny, otvorenie fľaše),
 • rozdelenie (nakrájanie) potravy na menšie kúsky,
 • prenesenie jedla a nápoja k ústam,
 • konzumácia jedla a nápojov obvyklým spôsobom,
 • rozpoznanie teploty jedla a nápojov,
 • zistenie obsahu obalu s potravinami a nápojmi,
 • zistenie záručnej doby z obalov potravín a nápojov.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov stravovania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch stravovania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony stravovania samostatne

2. Vyprázdňovanie močového mechúra

Úkony vyprázdňovania močového mechúra

 • presun na toaletu a z toalety,
 • permanentná kontrola a pomoc pri vyprázdňovaní močového mechúra,
 • manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho znečisteniu,
 • zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní močového mechúra (pri použití WC alebo podložnej misy, respektíve močovej fľaše),
 • účelná očista po vyprázdnení močového mechúra.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov vyprázdňovania močového mechúra odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch vyprázdňovania močového mechúra odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony vyprázdňovania močového mechúra

3. Vyprázdňovanie hrubého čreva

Úkony vyprázdňovania hrubého čreva

 • presun na toaletu a z toalety,
 • permanentná kontrola a pomoc pri vyprázdňovaní hrubého čreva,
 • manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho znečisteniu,
 • zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní hrubého čreva (pri použití WC alebo podložnej misy),
 • účelná očista po vyprázdnení hrubého čreva.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov vyprázdňovania hrubého čreva odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony vyprázdňovania hrubého čreva

4. Osobná hygiena

Úkony osobnej hygieny

 • umytie rúk, nôh, tváre, podpazušia, vonkajších pohlavných orgánov,
 • výmena hygienických vložiek a plienok,
 • vyčistenie zubov alebo zubnej protézy,
 • príprava pomôcok na holenie a oholenie sa,
 • česanie vlasov, umývanie a úprava vlasov,
 • čistenie uší a nosa,
 • čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na rukách,
 • čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na nohách,
 • make-up.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov zabezpečenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri troch úkonoch zabezpečenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony zabezpečenia osobnej hygieny

5. Celkový kúpeľ

Úkony celkového kúpeľa

 • vykonanie celkového kúpeľa, vrátane umytia vlasov,
 • rozpoznanie teploty vody,
 • použitie pomôcok k vykonaniu celkového kúpeľa (špongia, šampón, sprchový gél, pemza a pod.),
 • utieranie sa a krémovanie.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov celkového kúpeľa odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch celkového kúpeľa odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony celkového kúpeľa

6. Obliekanie, vyzliekanie

Úkony obliekania a vyzliekania

 • výber oblečenia zodpovedajúceho situácii, prostrediu a klimatickým podmienkam,
 • rozpoznanie jednotlivých častí oblečenia a ich správne vrstvenie,
 • samostatné obliekanie a vyzliekanie odevu,
 • obutie a vyzutie obuvi (vrátane zaviazania a rozviazania šnúrok na obuvi),
 • nasadenie a zloženie spevňovacích pomôcok,
 • farebné zladenie oblečenia,
 • rozpoznanie čistoty odevov a obuvi.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov obliekania a vyzliekania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch obliekania a vyzliekania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony obliekania a vyzliekania

7. Zmena polohy, sedenie a státie

Úkony zmeny polohy, sedenia a státia

 • zmena polohy tela z polohy v ľahu do polohy v sede alebo do polohy v stoji a opačne, prípadne s použitím pomôcky,
 • zmena polohy zo sedu a do sedu (napríklad z vozíka do auta, z vozíka na posteľ, z vozíka na toaletu),
 • zmena polohy z boku na bok, na chrbát a na brucho,
 • udržanie polohy v sede aspoň 30 minút,
 • státie a vydržanie v stoji aspoň 10 minút, prípadne s pridržovaním alebo s pomôckou.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov zmeny polohy, sedenia a státia odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony zmeny polohy, sedenia a státia

8. Pohyb po schodoch

Úkony pohybu po schodoch

 • výstup a zostup zo schodov samostatne, s použitím pomôcok alebo s pomocou inej fyzickej osoby.

0 bodov = fyzická osoba nie je schopná pohybu po schodoch ani s použitím pomôcok alebo s pomocou inej fyzickej osoby,
5 bodov = fyzická osoba je pri pohybe po schodoch odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná samostatného pohybu po schodoch, s použitím alebo bez použitia pomôcok

9. Pohyb po rovine

Úkony pohybu po rovine

 • chôdza aspoň 50 krokov bez pomoci, s možnosťou použitia pomôcok – barla, palica, chodítko, G-aparát, alebo pohyb s vozíkom minimálne 50 metrov bez pomoci,
 • udržanie požadovaného smeru chôdze alebo pohybu s vozíkom,
 • chôdza alebo pohyb s vozíkom okolo prekážok alebo cez prekážky.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov pohybu po rovine odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri jednom úkone pohybu po rovine odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony pohybu po rovine

10. Orientácia v prostredí

Úkony orientácie v prostredí

 • orientovanie sa v priestore bytu alebo domu,
 • orientovanie sa v blízkom okolí bytu, domu, školy, miesta výkonu zamestnania,
 • orientovanie sa v neznámom prostredí,
 • orientovanie sa v cestnej premávke,
 • poznávanie blízkych osôb,
 • opustenie bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná,
 • návrat do bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná,
 • rozlišovanie zvukov a ich smeru,
 • rozpoznávanie času, orientovanie sa v čase,
 • rozlišovanie jednotlivých priestorov bytu alebo domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony orientácie v prirodzenom prostredí

11. Dodržiavanie liečebného režimu

Úkony dodržiavania liečeného režimu

 • dodržiavanie pokynov ošetrujúceho lekára,
 • rozpoznanie správneho lieku,
 • pravidelné užívanie liekov a aplikácia mastí,
 • aplikácia podkožných injekcií (napríklad inzulínu),
 • dodržiavanie diéty.

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov dodržiavania liečeného režimu odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch dodržiavania liečeného režimu odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony dodržiavania liečeného režimu

12. Potreba dohľadu

Úkony dohľadu

 • dohľad pri činnostiach uvedených v bodoch 1 až 11,

0 bodov = fyzická osoba je odkázaná na nepretržitý dohľad pri väčšine činností
5 bodov = fyzická osoba je odkázaná na dohľad počas dňa minimálne pri troch činnostiach
10 bodov = fyzická osoba nie je odkázaná na dohľad pri žiadnej z činností

B. Zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenie rozsahu odkázanosti

Stupeň

Počet bodov

Priemerný rozsah odkázanosti (hod/deň)

Priemerný rozsah odkázanosti (hod/mesiac)

I.

105 – 120

0

0

II.

85 – 104

2 – 4

60 – 120

III.

65 – 84

4 – 6

120 – 180

IV.

45 – 64

6 – 8

180 – 240

V.

25 – 44

8 – 12

240 – 360

VI.

0 – 24

viac ako 12

viac ako 360

Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH
Riaditeľka Empatia n.o.

Posudzovanie odkázanosti osoby na sociálne služby