Domovom pre seniorov hrozí kríza, varuje NKÚ

Článok publikovaný v Denníku Pravda.
Čítajte viac…

Štát zlyháva v starostlivosti o seniorov

Článok publikovaný v Denníku N.
Čítajte viac…

Aktuálne o opatrovateľskej službe

Rozhovor s Doc. MUDr. B. Bušovou, podpredsedníčkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Zmenilo sa niečo v opatrovateľských službách k lepšiemu potom ako nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnych službách?
Ostatná novela zákona o sociálnych službách zmenila financovanie pobytových sociálnych zariadení, ale netýka sa opatrovateľskej služby. Ministerstvo v tomto zákone určilo výšku príspevku v odkázanosti ktoré platí štát na klientov pobytových sociálnych zariadení.
Čítajte viac…

Opatrovanie, či ošetrovanie?

Slovenčina, inak bohatá na slovnú zásobu, tieto dva termíny vymyslela dosť nešikovne. Nielen bežní ľudia, laici, ale aj mnohí odborníci si tieto termíny často pletú. A pritom je rozdiel medzi nimi veľký.
Čítajte viac…

Problémy opatrovateľskej služby na Slovensku (video)

Zobraziť

Publikácia – Ako určiť cenu sociálnej služby

Zobraziť

V Bratislave sa konal plienkový protest (video)

Zobraziť

Aké zmeny nastali v opatrovateľských službách?

Rozhovor s riaditeľkou Empatia, n.o. Doc. MUDr. B. Bušovou, CSc., MPH
V opatrovateľských službách sa systémovo nič nezmenilo. Začala sa však realizovať ďalšia etapa Národného projektu podpory opatrovateľskej služby, ktorá je financovaná z fondov EU, a táto finančná injekcia určite pomôže. Avšak keď sa skončí, budeme tam kde predtým. Chýba systémová zmena vo financovaní, ktorej základom by malo byť viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a spravodlivé a nediskriminačné rozdeľovanie verejných zdrojov všetkým odkázaným prijímateľom sociálnych služieb. Pravidlo, že na riešenie svojich ťažkostí sa najskôr použijú vlastné zdroje by nemalo platiť len pre klientov neverejných poskytovateľov, ale malo by byť založené na objektívnych kritériách.
Čítajte viac…

Príručka pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí od Slovenskej katolíckej charity

Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala ďalšiu publikáciu s finančnou podporou Nadácie Erste a Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku. Príručka s názvom „Sprevádzať až do konca“ je určená rodinným príslušníkom ťažko chorých a umierajúcich ľudí v posledných obdobiach svojho života.
Čítajte viac…

NOVA: Štát ukazuje odkázaným dlhý nos

NOVA podporuje iniciatívu Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR, Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Slovenskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie na zlepšenie systému financovania sociálnych služieb.
Hnutie NOVA plne podporuje iniciatívu poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečiť systémové a rovnocenné financovanie starostlivosti o odkázaných klientov bez ohľadu na to, či sú im sociálne služby poskytované u verejného alebo neverejného poskytovateľa, či sú poskytované pobytové, alebo ambulantné sociálne služby.
Čítajte viac…

Právo na sociálne služby v ČR – Rozsudok najvyššieho správneho súdu

Zobraziť

Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí – informačná brožúra

Zobraziť

Posudzovanie odkázanosti osoby na sociálne služby

Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. vo svojej prílohe č. 3 stanovuje spôsob posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach ako aj zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenie rozsahu odkázanosti.
Čítajte viac…