(rozhovor s Doc. MUDr. B. Bušovou, podpredsedníčkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR).

Zmenilo sa niečo v opatrovateľských službách k lepšiemu potom ako nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnych službách?
Ostatná novela zákona o sociálnych službách zmenila financovanie pobytových sociálnych zariadení, ale netýka sa opatrovateľskej služby. Ministerstvo v tomto zákone určilo výšku príspevku v odkázanosti ktoré platí štát na klientov pobytových sociálnych zariadení. Výška tohto príspevku sa líši podľa stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej osoby, a nie podľa toho či si vybral verejného alebo neverejného poskytovateľa. Keďže opatrovateľská služba je výlučne v kompetencii miestnej územnej samosprávy tento príspevok v odkázanosti od štátu jej prijímatelia nedostanú.

Čo je najväčším problémom pri poskytovaní opatrovateľských služieb?
Najväčším problémom je nedostatok verejných zdrojov a nízka platby schopnosť odkázaných klientov v dôsledku ich nízkych príjmov. V opatrovateľskej službe sú preto už roky nízke mzdy a opatrovateľky a opatrovatelia odchádzajú do zahraničia za vyššími mzdami.. Dnes hovoríme o niekoľkých desiatkach tisícov pracujúcich v okolitých krajinách, ktorí chýbajú doma. V súčasnosti majú problémy nielen neverejní ale aj verejní poskytovatelia. Samosprávy nie sú schopné uspokojiť rastúci dopyt svojich občanov po opatrovateľskej službe. Projekt podpory opatrovateľskej služby financovaný z európskych fondov trochu pomohol, ale aj tam sú financie limitovane, a keď skončia, skončia aj mnohí poskytovatelia opatrovateľskej služby, ktorých opatrovateľky a opatrovatelia boli z tohto projektu platení.

Prečo sa, podľa vás, problém nerieši dostatočne, keď populácia starne a opatrovanie bude potrebovať čoraz viac ľudí?
Nielenže sa nerieši ale rôznymi legislatívnymi opatreniami sa ešte zhoršuje. Náklady na opatrovateľskú službu boli aj doteraz vyššie, ako je schopnosť občanov odkázaných na pomoc inej osoby za tieto služby platiť. Zamestnávatelia v opatrovateľskej službe platia nielen mzdy a odvody svojich pracovníkov, ale aj ďalšie náklady, ktoré im diktujú rôzne zákony. Minulý rok pripravil štát 3 nové opatrenia v sociálnej oblasti, ktoré opatrovateľskú službu ešte zdražia. Minimálna mzda stúpla z 435 € na 480 € a s ňou aj prislúchajúce odvody do poisťovní. To predstavuje 10,30% zvýšenia oproti pôvodnej minimálnej mzde. Novelou zákona o zdravotnej starostlivosti z decembra 2017 zamestnávateľom, ktorí majú zamestnancov s platom do 520 € stúpnu odvody oproti minulému roku o 10%. A tretie opatrenie na zvýšenie príplatkov za nočné služby, za prácu cez víkendy a prácu vo sviatok, ktoré nadobudne účinnosť od 1.5.2018 sa znova naplno dotkne sociálnych služieb. Keďže verejné zdroje sú nedostatočné, väčšina týchto nákladov sa premietne do ceny opatrovateľskej služby. Každý zdôrazňuje potrebu rozširovania opatrovateľskej služby vzhľadom na demograficky vývoj a pribúdanie seniorov, ale opatrenia, ktoré štát robí prispievajú k tomu, že opatrovateľská služba bude ešte drahšia a tým menej dostupná.

Čo ešte trápi poskytovateľov sociálnych služieb? Verejných aj neverejných?
V dôsledku dlhodobého podfinancovania sociálnych služieb už odišlo zo Slovenska veľké množstvo pracovníkov na rôznych úrovniach. Trpí tým veľmi kvalita poskytovaných služieb.
Budúci rok sa má začať hodnotenie kvality v sociálnych službách, tak ako je formulované v zákone o sociálnych službách. Poskytovatelia opatrovateľskej služby však už dnes avizujú, že budú musieť služby ukončiť, pretože nedokážu naplniť požiadavky, ktoré sú kladené na kvalitu služieb.
Oproti tomu rastie segment neformálneho opatrovania. Čoraz častejšie sa stáva, že klient si radšej vezme opatrovateľku tzv. „súkromne“ a platí ju na ruku, bez daní, odvodov a ďalších nákladov, bez potreby zaoberania sa administratívnymi stránkami kvality služieb, ktoré predpisuje zákon. Najvyššou požiadavkou je spoľahlivosť opatrovateľky či opatrovateľa. A tak sa postupne veľká časť opatrovateľskej služby presúva do oblasti „zdieľanej ekonomiky“ nad ktorou štát úplne stráca kontrolu.

Apríl 2018

Aktuálne o opatrovateľskej službe